Mira

بیا ببینیم همدیگر را یک جا
دور از اینجا و دور از آنجا

در عالم رویا می برم ترا آن دوردست
با تو نرد عشق بازی می کنم با هر واژه که هست

بیا با من در آنجا
بدور از اینجا و آنجا

Weiterlesen